Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Nová Dedinka

Výzva

Hľadá sa svedok, ktorý mohol postrehnúť podozrivé vozidlo, ktoré vo štvrtok, dňa 22.3.2018 v čase medzi 14:00 a 19:00 na Starej Seredskej ceste vyhádzal orezané tuje.

Pre informácie môžete volať telefónne číslo: 0905 620 959.

tujetuje

tujetuje

zverejnené: 23.3.2018


 

Verejná vyhláška-okružná križovatka

zverejnené: 22.3.2018

 

Verejná vyhláška- rozkopávka Vinohradská

zverejnené: 22.3.2018

 

Zápis detí

Zápis detí

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/19 sa uskutoční:

02.05.2018 / v stredu / v čase od 10:30 do 16:00 hod.

03.05.2018 / vo štvrtok / v čase od 09:00 do 16:00 hod.

Viac informácií na webovej stránke: https://ms1novadedinka.edupage.org/news/#39


 

Akreditované laboratórium AQUASECO oznamuje občanom, že dňa 22.03.2018 – pri príležitosti Svetového dňa vody vykonáva vo svojich priestoroch v Ivanke pri Dunaji na Bernolákovskej 18 stanovenie dusičnanov a dusitanov v pitnej vode ZADARMO.

celý oznam vid. súbor na stiahnutie zverejnené: 15.3.2018
 oznam_den vody.pdf (158.4 kB) oznam_den vody.pdf (158.4 kB)

 

Oznam - kompostáreň

Oznamujeme občanom , že kompostáreň bude otvorená každú sobotu od 17. marca 2018 v čase od 12.00 hod. do 16.00 hod.

zverejnené: 12.3.2018

 


 

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie„Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja naroky 2014-2020-.,ZMENA zaslanie oznámenia o zmene strategického dokumentu spolu s informáciami uvedenými v zmsle 6 odseku 3 zákona č. 24/2006 Z.z.vzne 1 úneskorších predisov

zverejnené: 8.3.2018

 

Oznam-vývoz BIO odpadu

Od 19.3.2018 sa začne uskutočňovať vývoz BIO odpadu.

Vývoz bude každý párny týždeň v pondelok v mesiaci.

zverejnené: 23.2.2018


 

Výzva pre majiteľov psov

Obec Nová Dedinka na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Dedinka  č. 4/2011 povinný zabrániť voľnému pohybu psa a bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Na území obce  Nová Dedinka  je voľný pohyb psov prísne zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa, alebo neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za tieto priestupky obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.

zverejnené: 20.2.2018


 

Žihadielko

Naša susedná obec Bernolákovo úspešne bojuje  o detské ihrisko Žihadielko.  

Aby si udržala šancu na výhru, potrebuje aj Vaše hlasy.

Ihrisko môže slúžiť aj Vašim deťom.

Všetky bližšie informácie o súťaži a hlasovaní, je možné získať na www.zihadielko.sk

Dôležité je predovšetkým pravidelné denné hlasovanie.

Bernolákovo ďakuje za každý Váš hlas.


 

Oznam-užívanie náhradných pozemkov

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru  pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nohého rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odobru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.

zverejnené: 5.2.2018

 


 

Oznam Západoslovenská distribučná a.s. - výzva orez stromov

zverejnené: 10.1.2018

 

Správne poplatky od 1.1.2018

Zákonom č. 238/2017 Z.z.  sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Podľa Čl. IV, položky 14 až 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1.1.2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou.

zverejnené: 4.1.2018


 

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu 2018

Oznamuje občanom, že od 2. januára do 31. januára 2018 je povinnosť uhradiť poplatok za komunálny odpad na rok 2018 v plnej výške. Občania môžu uhradiť poplatok v hotovosti priamo v pokladni obecného úradu, alebo prevodom na bankový účet obce IBAN SK29 0200 00000000 23228112, kde do správy pre prijímateľa je potrebné napísať meno občana, za ktorého je poplatok uhradený, aby sme vedeli platbu identifikovať .

Po uhradení poplatku v hotovosti si prevezmú nálepku a občanom, ktorí zaplatia prevodom, sa nálepka doručí priamo do schránok.

Výška poplatku ostáva nezmenená.

120 l nádoba  - týždenný vývoz -                87 Eur

120 l nádoba – dvojtýždenný vývoz –      43 Eur

240 l nádoba – týždenný vývoz –             174 Eur

240 l nádoba – dvojtýždenný vývoz-        87 Eur

1100 l nádoba- týždenný vývoz -              800 Eur

1100 l nádoba – dvojtýždenný vývoz -   400 Eur

Zároveň žiadame občanov, aby si z nádob odstránili staré nálepky od roku 2016 a staršie.

 

Vyzývame občanov, ktorí nadobudli nehnuteľnosť v roku 2017, že sú zo zákona povinný podať daňové priznanie do 31.1.2018. Daňové priznanie je možné podať priamo na obecnom úrade, poštou alebo elektronicky.


 

Oznam-POHOTOVOSŤ

zverejnené: 20.6.2016

 

Výzva na odstránenie burinyVytlačiť
 

Obec Nová Dedinka v rámci výkonu kontrolnej činnosti zistila, že niektoré pozemky vo vlastníctve fyzických a právnických osôb sú prerastené burinou a vysokou trávou čím porušujú VZN obce Nová Dedinka  č. 1/2013 o čistote a údržbe verejných  priestranstiev, ochrane verejného poriadku a životného prostredia na území obce Nová Dedinka. 

Podľa § 9 odst. 1 a 2 VZN č. 1/2013 , o čistote a údržbe verejných  priestranstiev, ochrane verejného poriadku a životného prostredia,  ktoré znejú citujem :

  1. Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sú na území obce Nová Dedinka vlastníkmi pozemkov na nepoľnohospodárskej pôde, sú povinné predchádzať výskytu a šíreniu burín a porastu samonáletu drevín na pozemkoch a zabezpečiť základnú starostlivosť o pozemok.
  2. Pod základnou starostlivosťou sa pre účel tohto nariadenia rozumie minimálne 2-krát ročne pri výške porastu nad 25 cm zabezpečiť skosenie buriny alebo zničenie buriny iným mechanickým alebo chemickým spôsobom.

Vyzývame vlastníkov pozemkov, ktorí majú svoje pozemky zarastené vysokou trávou alebo burinou, aby si ich udržiavali v zmysle VZN obce Nová Dedinka .

zverejnené: 12.6.2017

 

 

 


 
 

Oznam

Oznamujeme občanom, že podľa § 5 VZN č. 4/2011 obce Nová Dedinka o chove a podmienkach držania psov na území obce, je majiteľ psa povinní výkaly psa odstrániť, ak pes znečistí verejné priestranstvo.

Žiadame občanov, aby sa podľa toho zariadili.

zverejnené: 15.3.2015

 


 

Oznam -reflexné prvky

Vážení občania, s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov si vás dovoľujeme aj takouto formou upozorniť na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.

Vyzývame preto všetkých občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácností a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení. Taktiež vyzývame chodcov, aby prechádzali cez cestu iba na miestach na to určených, resp. sa dostatočne presvedčili, že môžu bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tam, kde nie je chodník využívajte správnu stranu vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia a nevstupujte takýmto spôsobom na vozovku.

V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.

Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

zverejnené: 30.9.2015


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Technický prevádzkovateľ: WEBY GROUP

Dátum vytvorenia webového sídla: 14.6.2011
Dátum poslednej aktualizácie: 23.3.2018

dnes je: 23.3.2018

meniny má: Adrián

Bezplatné právne poradenstvo

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO pre obyvateľov obce Nová Dedinka každý nepárny týždeň v pondelok od 16:00 – 17:00 hod na obecnom úrade v Novej Dedinke   JUDr. Sylvia Švecová, advokátka r. č. SAK: 3997, so sídlom: Štefunkova 9, 821 03 Bratislava; pracovisko: Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava   telefonický kontakt: 0911 11 22 11

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

Súbor na stiahnutie Oznámenie_doklady.docx (15.8 kB)
Súbor na stiahnutie leták_-_klientske_centrum_senec_SK.jpg (865.8 kB)
Súbor na stiahnutie letak-klientske_centrum_HU_final_bez-obrazku.jpg (1020.8 kB)
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka