Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka obce Nová Dedinka

Výzva - úhrada poplatku za bio odpad

bio.jpgVyzývame občanov, ktorí doteraz neuhradili poplatok za BIO nádobu za rok 2019, aby tak učinili do 31.7.2019. Spôsob platby môže byť priamo do pokladne Obecného úradu alebo prevodom na bankový účet  číslo SK29 0200 0000 0000 2322 8112 , VS-číslo nádoby, prípadne uviesť meno.

zverejenené: 20.6.2019


 

Milá návšteva na obecnom úrade

návšteva na ocu.jpgDnes nás na Obecnom úrade navštivili v sprievode p.riaditeľky a p.učiteliek detičky ktoré odchádzajú /v počte 37 detí/ z MŠ a nastupujú do 1.ročníka v ZŠ. .
Veľmi pekne im ďakujeme za milú návštevu.

zverejnené: 19.6.2019


 

Kontrola detských ihrísk

kontrolakontrola

Slovenská inštitúcia údržby, servisu a kontroly detských ihrísk spol. s r.o. ktorú sme si objednali dnes vykonáva v našej obci ročnú hlavnú kontrolu detských ihrísk / 5 ks /

Hlavná ročná kontrola sa vykonáva 1 x za rok. Túto kontrolu by mali vykonávať špecialisti, nezávislí od prevádzkovateľa alebo majiteľa ihriska. Kontroluje sa poškodenie vandalizmom, menšie a väčšie opotrebovanie, dlhodobé konštrukčné problémy, zmeny v súlade s požiadavkami noriem.

Hlavná ročná kontrola zahŕňa:
* obhliadku detského ihriska
* kontrolu v súlade s bezpečnostnými normami
* vydanie dokladu o prevedenej kontrole
Po doručení dokladu o prevedenej kontrole sa budú vykonávať na ihriskách všetky potrebné opravy.

zverejnené: 19.6.2019


 

OBECNÝ ÚRAD ZATVORENÝ

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude v dňoch 20.6.2019 a 21.6.2019 (štvrtok a piatok) z technických príčin zatvorený.
Za pochopenie ďakujeme.

zverejenené: 17.6.2019


 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Lokalita Slniečko

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konané dňa 17.6.2019

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školského stravovacieho zariadenia s nástupom od 15.8.2019

Výberové konanie na miesto učiteľky MŠ s nástupom od 26.8.2019

Pozor zmena otváracích hodín v knižnici‼️

Vedúca knižnice oznamuje čitateľom, že knižnica bude od 3.6.2019 otvorená každú stredu od 16:00 do 19:00 hod.

zverejnené: 31.5.2019


 

Verejná vyhláška-stavebné povolenie 119-18-ND

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nová Dedinka

Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.

Lehota na pripomienkovanie uplynie: 9.6.2019.


 

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2019, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni, o určení výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nová Dedinka

Dňom vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.

Lehota na pripomienkovanie uplynie: 9.6.2019.


 

OTVORENIE KOMPOSTÁRNE

kompost.jpgUž túto sobotu bude opätovne otvorená kompostáreň, ktorej služby môžete využívať pravidelne v soboty v čase od 12:00 do 16:00.

Prosíme, aby ste v areáli kompostárne rešpektovali jednotlivé sekcie, ktoré budú označené tabuľkami podľa druhu odpadu. Do kompostárne patria výlučne lístie, pokosená tráva, piliny, hobliny, odrezky, kríky a konáre stromov.

Do kompostárne môžu zdarma odpad vyvážať iba obyvatelia s trvalým pobytom v Novej Dedinke, čo bude kontrolovať prítomný pracovník na základe predloženia občianskeho preukazu.

Ďakujeme

zverejnené: 13.3.2019


 

OD UTORKA PARKUJEME NA NOVEJ ODSTAVNEJ PLOCHE PRI ŽELEZNICI!

parkovanie železnica.jpg

Od utorka 12.03.2019 budeme môcť využívať novú odstavnú plochu pri železničnej zastávke Veľký Biel.

‼️ V záujme využitia každého centimetra plochy Vás prosíme, aby ste parkovali kolmo na oplotenie a v priestore tak, ako je na priloženom obrázku. Myslime na to, že okrem nás chcú zaparkovať aj ďalší susedia a šetrime tak prosím miestom v čo najväčšej možnej miere.

Ďakujeme Vám za rešpektovanie našej prosby a my ideme ďalej pracovať na tom, aby sme Vám mohli priniesť aj ďalšie rovnako potešujúce správy.

zverejnené: 11.3.2019


 

Výmena svietidiel

Firma Ecoled Solutios a.s., začína v týchto dňoch pracovať na výmene svietidiel VO. Výmena sa uskutoční na uliciach Hlavná a Nad jazerom.

zverejnené: 20.2.2019

 


 

Upozornenie

Upozorňujeme rodičov, ktorí chodia autom do areálu ZŠ a MŠ, aby si svoje osobné veci nenechávali v autách, nakoľko dnes dňa 18.2.2019 v čase cca o 15:30 hod. bolo vykradnuté osobné vozidlo. Z vozidla bola ukradnutá čierna kabelka s peňaženkou a s dokladmi. Poškodená si všimla v areáli staršie strieborné auto neznámej značky s dvoma podozrivými osobami.

Prosíme rodičov o obozretnosť.

zverejnené: 18.2.2019


 

OD SLOV K ČINOM - HĽADÁME MAJITEĽOV POZEMKOV ‼️

V najbližších dňoch sa obec za pomoci odborníkov chystá začať s čistením územia a priľahlého okolia budúceho lesoparku od náletových drevín, buriny, spadnutých stromov a neporiadku. Je to ďalší nevyhnutný krok k revitalizácii tohto územia.

‼️ Keďže do tohto okolia, ktoré plánuje obec vyčistiť, spadajú aj súkromné pozemky, (na mape časť lesného porastu mimo územia ohraničeného červenou farbou) vyzývame majiteľov dotknutých pozemkov aby v prípade, že nesúhlasia s vyčistením ich pozemkov za účasti obce, nesúhlas nahlásili na obecnom úrade najneskôr vo štvrtok 14.02.2019‼️

mapka

zverejnené: 13.2.2019


 

Oznam - Odchytené psy Bernolákovo

V obci Bernolákovo v roku 2018 sa odchytili psy, ktoré sa voľne pohybovali bez majiteľa. Označenia a čip nemajú a doteraz sa nepodarilo nájsť majiteľa. Ich registrácia s foto je uvedená na stránke www.obecnapolicia.sk v rubrike ,,Stratené zvieratá."
Ak by sa našli majitelia psov uvedených stránke, môžu volať na obecnú políciu tel. číslo 0918882222.

zverejnené: 11.2.2019


 

Oznam - Západoslovenská distribučná a.s. orez stromov

Dotácie z rozpočtu obce pre zaregistrované občianske združenia

Oznamujeme zaregistrovaným občianskym združeniam , že podľa VZN č. 22011 obec poskytuje dotáciu na činnosť do 30.6.2019 .

zverejnené: 18.12.2018

 


 

Výzva pre majiteľov psov

Obec Nová Dedinka na základe  opakujúcich sa sťažností od občanov dôrazne vyzýva majiteľov psov, aby zamedzili voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách a znečisťovaniu verejných priestranstiev psami. Majiteľ psa je podľa zákona č. 282/2002 a Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Dedinka  č. 4/2011 povinný zabrániť voľnému pohybu psa a bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Na území obce  Nová Dedinka  je voľný pohyb psov prísne zakázaný. Priestupku sa dopustí ten, kto nezabráni voľnému pohybu psa, alebo neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistí verejné priestranstvo. Za tieto priestupky obec uloží pokutu až do výšky 165 €.

Ak sa držiteľ psa dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uvedenej pokuty.

        Na základe vyššie uvedeného dôrazne vyzývame majiteľov psov, aby vytvorili také opatrenia, ktorými zabránia voľnému pohybu svojich psov na verejných priestranstvách obce a zamedzia znečisťovaniu verejných priestranstiev psami a vyhli sa tak sankciám zo strany obce.

zverejnené: 20.2.2018


 

Správne poplatky od 1.1.2018

Zákonom č. 238/2017 Z.z.  sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch. Podľa Čl. IV, položky 14 až 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1.1.2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou.

zverejnené: 4.1.2018


 

Za obsah zodpovedá
webmaster

Technický prevádzkovateľ: WEBY GROUP

Dátum vytvorenia webového sídla: 14.6.2011
Dátum poslednej aktualizácie: 27.4.2018

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 20.6.2019

meniny má: Valéria

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka