Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

Vybavuje:
Ing. Daniela Valkovičová

tel.:  02/45914127

email: valkovicova@novadedinka.sk


Prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt

Občan je povinný predložiť:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá zákonnný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
  • rodný list
  •  platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy - výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony),
  • nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú,
  • v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté detí hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zásupca (opatrovník).

Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu,

tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-steho roku je potrebné predložiť rodný list.

Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 3 roky.

 

Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt:

  • na návrh vlastníka (všetkých spoluvlastníkov) budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
  • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
  • ak budova zanikla

 

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

1. občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,

2. list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace (LV na právne úkony),

3. právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a

     Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,

4. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,

5. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,

6. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a 

   Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,

7. právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,

8. doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome

    pozmenený alebo cudzí doklad,

9. právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,

10. skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,

11. dohodu o ukončení nájmu,

 


 

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka