Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór obce

Ing. Andrea Fülöpová

- zvolená do funkcie hlavného kontrolóra Obce Nová Dedinka dňa

Kontakt:

Obecný úrad Nová Dedinka

Mierová 11

900 29  Nová Dedinka

tel: 02/45914127

 

Pracovný doba:

Štvrtok :  od 08:00 do 12:00

 

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a  nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
 • príjmov, výdavkom a finančných operácií obce,
 • priebehu vybavovania sťažností a petícií,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďaľších úloh ustanovených osobitými predpismi

Hlavný kontrolór obce predkladá:

 • obecnému zasupiteľstu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
 • správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne  správu o kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór ďalej:

 • vypracuváva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením obecným zastupiteľstvom,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia,
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada  obecné zastupiteľstvo,
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitým zákonom.

 

Zameranie kontrolnej činnosti II.polrok 2019

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka