Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva

Samospráva Nová Dedinka

Obec Nová Dedinka je samostatným územným samosprávnym a právnym celkom Slovenskej

republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Nová Dedinka je

územný celok, ktorý tvoria 2 katastrálne územia a to: Dedinka pri Dunaji a Nová Ves pri Dunaji .

Obec Nová Dedinka je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Nová Dedinka

hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou

úpravou.

 

Základné ustanovenia

Orgánmi obce Nová Dedinka sú: Obecné zastupiteľstvo obce Nová Dedinka a starosta obce    

Nová Dedinka. Obecné zastupiteľstvo obce Nová Dedinka sa zriaďuje na základe osobitných

právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú komisie

obecného zastupiteľstva.

 

Obecné zastupiteľstvo  Nová Dedinka

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Nová Dedinka  zložený z poslancov zvolených v

priamych voľbách obyvateľmi obce Nová Dedinka na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Nová

Dedinka má 9 poslancov.

 

Starosta obce Nová Dedinka

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia

obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych

vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych

vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a

poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. 

o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

 

Zástupca starostu :  Mgr. Tünde Neszméri

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je vymenovaný starostom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu

zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné

zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

 

Hlavný kontrolór obce : Ing. Andrea Fülöpová

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade

s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie

poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo

zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného

kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Dedinka  zriadilo na   zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce

Nová Dedinka   tieto stále komisie:

 

  • Komisaia finančná a rozpočtová
  • Komisia  výstavby, územného plánovania a ŽP
  • Komisia  na ochranu verejného poriadku v obci
  • Komisia  sociálna a právna
  • Komisia madiálna
  • Komisia na ochranu verejného záujmu
  • Komisia kultúry, školstva a športu

 

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a

kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov

komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla

s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu  komisie.

Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami

zastupiteľstva.

 

Obecný úrad Nová Dedinka

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo

zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné,

administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

 

 

 


 

dnes je: 23.10.2018

meniny má: Alojzia

Bezplatné právne poradenstvo

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO pre obyvateľov obce Nová Dedinka každý nepárny týždeň v pondelok od 16:00 – 17:00 hod na obecnom úrade v Novej Dedinke   JUDr. Sylvia Švecová, advokátka r. č. SAK: 3997, so sídlom: Štefunkova 9, 821 03 Bratislava; pracovisko: Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava   telefonický kontakt: 0911 11 22 11

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

Súbor na stiahnutie Oznámenie_doklady.docx (15.8 kB)
Súbor na stiahnutie leták_-_klientske_centrum_senec_SK.jpg (865.8 kB)
Súbor na stiahnutie letak-klientske_centrum_HU_final_bez-obrazku.jpg (1020.8 kB)
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka