Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva

Samospráva Nová Dedinka

Obec Nová Dedinka je samostatným územným samosprávnym a právnym celkom Slovenskejrepubliky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Nová Dedinka je územný celok, ktorý tvoria 2 katastrálne územia a to: Dedinka pri Dunaji a Nová Ves pri Dunaji .

Obec Nová Dedinka je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Nová Dedinka hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnouúpravou.

 

Základné ustanovenia

Orgánmi obce Nová Dedinka sú: Obecné zastupiteľstvo obce Nová Dedinka a starosta obce    Nová Dedinka. Obecné zastupiteľstvo obce Nová Dedinka sa zriaďuje na základe osobitnýchprávnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú komisie obecného zastupiteľstva.

 

Obecné zastupiteľstvo  Nová Dedinka

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Nová Dedinka  zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Nová Dedinka na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Nová Dedinka má 9 poslancov.

 

Starosta obce Nová Dedinka

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb.  o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).

 

Zástupca starostu : 

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je vymenovaný starostom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

 

Hlavný kontrolór obce : Ing. Andrea Fülöpová

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Nová Dedinka  zriadilo na   zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Nová Dedinka   tieto stále komisie:

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne akontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členovkomisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu  komisie.Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

 

Obecný úrad Nová Dedinka

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

 

 

 


 

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka