Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný poriadok

Vybavuje:

Iveta Filkasová

tel: 02/45914125

email: filkaszova@novadedinka.sk

 

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitie pozemku

Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu

 

 

Ohlásenie drobnej stavby

Drobná stavba:

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné

prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2

a výška 5m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3m, prípojky i

nžinierskych sietí a oplotenie.

Pri ohlásení drobnej stavby treba na obecný úrad doložiť:

- Ohlásenie ( tlačivo na stiahnutie TU),

- LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,

- Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,

- Jednoduchý situačný náčrt v dvoch vyhotoveniach,

- Jednoduchá technická správa v dvoch vyhotoveniach,

- Vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom stavebnom dozore,

- Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcu siete.

 

Ohlásenie stavebných úprav

Stavebné úpravy, ktorými sa nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií

stavebník ohlási stavebnému úradu:

- Ohlásenie (tlačivo na stiahnutie TU),

- LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku,

- Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi,

- Jednoduchý náčrt stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach,

- Technický popis stavebných úprav v dvoch vyhotoveniach.

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (tlačivo na stiahnutie TU)

- Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke, alebo iné práva k pozemkom a stavbám

- Kópia z katastrálnej mapy

- Územné rozhodnutie, ak bolo vydané

- Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach

- Prehlásenie stavebného dozoru

- Kópia rozhodnutia – súhlas o odňatí pôdy z PPF (LPF)

- Záväzné stanovisko obce

- Právnická osoba predkladá kópiu platného živnost. listu alebo výpisu z OR

- Doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania

- Posudok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

- Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

- Vyjadrenie, súhlas vodohospodárskeho orgánu

- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia orgánov štátnej správy

- Stanoviská správcov sietí technického vybavenia

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

- Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (tlačivo na stianutie TU)

- Opis odchýlok od stavebného povolenia

- Geometrický plán

- Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy

- Územné rozhodnutie, stavebné povolenie


Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu,

  vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie

   ústredného kúrenia, ...).

- projektová dokumentácia overená stavebným úradom

- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov

- stavebný denník

- zápis o odovzdaní a prevzatí rozhodujúcich dodávok

- doklad o odstránení vád a nedorobkov

-záznam o výsledku komplexného vyskúšania a skúšobnej prevádzky

 

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

- Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením (tlačivo na stiahnutie TU)

- Projektová dokumentácia v 2 vyhotoveniach

a) situačný výkres

b) výkresy v rozsahu požadovanej zmeny

c) technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie

- Vyjadrenia účastníkov konania príp. dotknutých orgánov štátnej správy

 

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

- Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitu pozemku (tlačivo na stiahnutie TU )

- Kópia katastrálnej mapy

Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu

-Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu (tlačivo na stiahnutie TU)

-Kópia katastrálnej mapy

 

 


 

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka