Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nová Dedinka

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nová Dedinka v znení dodatku č.1
 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nová Dedinka v.pdf (4.2 MB) (4.2 MB)

Dodatok č.1, ktorým sa menia Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nová Dedinka
 Dodatok č.1 2019 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom.pdf (365 kB) (365 kB)

Pôvodne Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Nová Dedinka


zverejnené: 18.4.2019
 Zásady hospodárenia  a nakladanie s majetkom obce.pdf (5.2 MB) (5.2 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce Nová Dedinka č. 3/2005 o cenách nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve obce v znení Dodatku č. 1

zverejnené: 3.4.2019

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2018

Dodatok č.2 k VZN č.2/2015 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia zverejnené: 14.12.2018

 

Všeobecne záväzné nariadenia 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o určení názvu ulíc
 VZN č. 2-2017-názvy ulíc.pdf (203.4 kB) (203.4 kB)

 príloha VZN 2-2017 o názve ulíc.pdf (575.4 kB) (575.4 kB)

Dodatok č. 1/2017 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,dieťaťa materskej školy a školského zariadenia

zverejnené: 15.12.2017
 Dodatok č.1 k VZn č. 22015 o výške dotácie na prevádku a mzdy n.pdf (201.5 kB) (201.5 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 22014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obce Nová -Bio odpad

Zverejnené: 21.4.2017
 Dodatok č. 1 k VZN č. 22014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Obce Nová -Bio odpad.pdf (192.2 kB) (192.2 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 - elektronickej komunikácii

Zverejnené: 21.4.2017
 Všeobecne záväzná nariadenie č. 12017 - o elektronickej komunikácii.pdf (350.3 kB) (350.3 kB)

Všeobecne záväzné nariadenia 2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Dedinka č. 1/2016 o určení názvov novovzniknutých ulíc

Zverejnené 29.2.2016
 VZN č. 12016 novovzniknute ulice Gaštanová, Orechová.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nová Dedinka č. 22016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými
stavebnými odpadmi a objemným odpadom na území obce Nová Dedinka

Zverejnené 28.6.2016
 VZN č. 22016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi a objemným odpadom na území obce Nová Dedinka.pdf (6.4 MB) (6.4 MB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016obce Nová Dedinka o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Nová Dedinka

Zverejnené 29.6.2016
 VZN č. 32016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Nová Dedinka .pdf (354.5 kB) (354.5 kB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2016obce Nová Dedinka o umiestňovaní plagátov na území obce Nová Dedinka

Zverejnené 6.9.2016
 VZN č. 42016 o umiestňovaní plagátov na území obce.pdf (212.5 kB) (212.5 kB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2016obce Nová Dedinka o stanovení výšky miestneho poplatku na rozvoj

Zverejnené 6.9.2016
 VZN č. 52016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj.pdf (351.9 kB) (351.9 kB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2016 obce Nová Dedinka o zrušení VZN č. 32004 o vykonaní celoplošnej deratizácie
na území Obce Nová Dedinka

Zverejnené 4.11.2016
 VZN č. 62016 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Dedinka č. 32004 o vykonávaní celoplošnej deratizácie na území obce Nová Dedinka.pdf (328.6 kB) (328.6 kB)

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2011 obce Nová Dedinka o čiastočnej úhrade nákladov v základných, základných umeleckým a materských školách

Zverejnené 26.6.2011
 VZN č. 32011_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_zakladnych-_zakladnych_umeleckych_a_materskych_skolach 3.pdf (159 kB) (159 kB)

Dodatok č. 52016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 32011_strava_zs

Zverejnené 6.9.2016
 Dodatok č. 5 k VZN č. 32011_strava_zs .pdf (222.5 kB) (222.5 kB)

Dodatok č. 62016 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 3/2011

Zverejnené 6.9.2016
 Dodatok_c.6_k_VZN č. 32011 prispevok_ms.pdf (201.2 kB) (201.2 kB)

Všeobecne záväzné nariadenia 2015

Všeobecne záväzná nariadenie č. 1/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Zverejnené 25.11.2016


 VZN č. 12015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.pdf (350.7 kB) (350.7 kB)

Všeobecne záväzná nariadenie č. 2/2015 o výške dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia

Zverejnené 11.12.2015
 VZN č. 22015 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka zákla.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Dodatok č. 1/2017 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,dieťaťa materskej školy a školského zariadenia
 Dodatok č.1 k VZn č. 22015 o výške dotácie na prevádku a mzdy n.pdf (201.5 kB) (201.5 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2015 o sociálnych službách obce

Zverejnené 11.12.2015
 VZN č. 32015 o sociálnych službách obce.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12014o miestnych daniach z nehnuteľnosti, za psa za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje

Zverejnené 5.12.2014
 VZN č. 12014 o miestnych daniach z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje.pdf (274.4 kB) (274.4 kB)

Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2014 o miestnych daniach z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné a za nevýherné automaty Obce Nová Dedinka

Zverejnené 11.12.2015
 Dodatok č. 12015  k VZN č. 12014 o o miestnych daniach z nehnuteľnosti, za psa, užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné a za nevýherné automaty Obce Nová Dedinka.pdf (213.4 kB) (213.4 kB)

Všeobecne záväzné nariadenia 2014

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o miestnych daniach z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje

Zverejnené: 5.12.2014
 VZN č. 12014 o miestnych daniach z nehnuteľnosti, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje.pdf (274.4 kB) (274.4 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené 4.12.2014
 VZN č. 22014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf (226.1 kB) (226.1 kB)

Dodatok č. 3/2014 k VZN č. 3/2011 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách

Zverejnené 5.3.2014
Zrušené 31.10.2014, nahrádza ho dodatok č. 42014
 Dodatok č. 32014 k VZN č. 32011.pdf (408.4 kB) (408.4 kB)

Dodatok č. 4/2014 k VZN č. 3/2011 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách

Zverejnené 1.10.2014
 Dodatok č. 42014 k VZN č. 32011.pdf (534.5 kB) (534.5 kB)

Všeobecne záväzné nariadenia 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce o čistote a údržbe verejných priestranstiev, ochrane verejné poriadku a životného prostredia na území obce Nová Dedinka

Zverejnené 27.2.2013
 VZN č. 12013  o čistote a údržbe verejných priestranstiev, ochrane verejného.pdf (393.7 kB) (393.7 kB)

Všeobecne záväzná nariadenie č. 2/2013 o výške dotácie na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia

Zverejnené 23.4.2014
Zrušené 31.12.2015, nahrádza ho VZN č. 2/2015
 VZN č. 22013 o vyske_dotacie na prevadzku a mzdy na ziaka zakladnej umeleckej....zrušené.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Všeobecne záväzná nariadenie č. 3/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené 13.12.2013
Zrušené 31.12.2014, nahrádza ho VZN č. 2/2014
 VZN č. 32013 o  miestnom   poplatku  za   komunálne  odpady  a  drobné-zrušené.pdf (227.6 kB) (227.6 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 územný plán obce, zmeny a doplnky 1/2013

Zverejnené 12.12.2013
 VZN č. 42013_up_nova_dedinka_zad_1-2013.pdf (196 kB) (196 kB)

Všeobecne záväzné nariadenia 2012

Všeobecne záväzná nariadenie územný plán obce zmeny a doplnky 12012
 VZN č. 12012 územný plán obce zmeny a doplnky 12012.pdf (197.9 kB) (197.9 kB)

 Príloha k VZN 12012.pdf (290.5 kB) (290.5 kB)

 2c_priloha_vzn_2.jpg (4.4 MB) (4.4 MB)

 2c_priloha_vzn_2.jpg (4.4 MB) (4.4 MB)

 2d_priloha_vzn_3.jpg (4.2 MB) (4.2 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za mzzo

Zverejnené 14.12.2012
 VZN č. 22012 _o_poplatkoch_za_mzzo.pdf (249.7 kB) (249.7 kB)

Dodatok č. 22012 k VZN č. 32011 strava zš príspevok mš

Zverejnené 14.12.2012
Zrušené 30.9.2016, nahrádza ho Dodatok č. 5/2016
 Dodatok č. 22012 k VZN č. 32011_strava_zs-_prispevok_ms - zrušené .pdf (217.1 kB) (217.1 kB)

Ostatné platné VZN od rok 2011 a staršie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 42011 o chove psa a podmienkach držania psov na území obce Nová Dedinka

Zverejnené: 30.11.2011
 VZN č. 42011_o_chove_psa_a_podmienkach_drzania_psov_na_uzemi_obce_nova_dedinka.pdf (108.1 kB) (108.1 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32011 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných, základných umeleckých a materských školách

Zverejnené: 29.6.2011
 VZN č. 32011_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_zakladnych-_zakladnych_umeleckych_a_materskych_skolach 3.pdf (159 kB) (159 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce NOVÁ DEDINKA

Zverejnené 20.4.2011
 VZN č. 22011_poskytovanie_dotaci_z_rozpoctu_obce_nova_dedinka.pdf (109.9 kB) (109.9 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 42010, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce - zmeny a doplnky č. 12010
 VZN č. 42010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Nová Dedinka - Zmeny a doplnky č. 12010.pdf (222.7 kB) (222.7 kB)

Príloha k VZN č. 42010
 Priloha k VZN č. 42010.pdf (73.6 kB) (73.6 kB)

Príloha k VZN č. 42010
 Príloha k VZN č. 42010 - mapy 2010 - vykres.jpg (300.7 kB) (300.7 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32010 o určení názvu novovzniknutých ulíc-Malokarpatská
 VZN č. 32010 o určení názvu novovzniknutých ulíc - Malokarpatsk.pdf (300 kB) (300 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22010 o určení názvu novovzniknutých ulíc - Družstevná, Nad jazerom, Dúhová
 VZN č. 22010 o určení názvov novovzniknutých ulíc Družstevná, N.pdf (310.2 kB) (310.2 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12010 o nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami
 VZN č. 12010 o nakladaní s komunálnymi odpadovými vodami.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12009 o určení názvu novovzniknutých ulíc - Agátová, Brezová, Dubová, Lipová
 VZN č. 12009 o určení názvov novovzniknutých ulíc - Agátová, Br.pdf (307.1 kB) (307.1 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32008 o určení názvu novovzniknutých ulíc-Majerská, Lúčna, Roľnícka
 VZN č. 32008 o určení názvov novovzniknutých ulíc - Majerská, L.pdf (308.3 kB) (308.3 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12008 územný plán, zmeny a doplnky 12007
 VZN č. 12008 územný plán zmeny a doplnky 12007.pdf (333.2 kB) (333.2 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12007 o určení názvu novovzniknutých ulíc-Poľovnícka, Vinohradská
 VZN č. 12007 o určení názvov novovzniknutých ulíc - Poľovnícka,.pdf (289 kB) (289 kB)

Dodatok č. 12011 k VZN č. 22006 o prevádzkovaní verejných pohrebísk
 Dodatok č. 12011 k VZN č. 22006 o prevádzkovaní verejných pohre.pdf (301 kB) (301 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 22006 o prevádzkovom poriadku verejných pohrebísk na území obce Nová Dedinka
 VZN 22006 o prevádzkovom poriadku verejných pohrebísk na území.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

Dodatok č. 12008 k VZN č. 32005 o cenách za nebytové priestory
 Dodatok č. 1 k VZN č. 32005 o cenách nájomného za nebytové prie.pdf (459.4 kB) (459.4 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32005 o cenách nájomného za nebytové priestory vo vlastníctve obce
 VZN č. 32005 o cenách nájomného za nebytové priestory vo vlastn.pdf (844.6 kB) (844.6 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12005 - územný plán obce
 VZN č. 12005 - územný plán obce.pdf (272.8 kB) (272.8 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 52011 o dani za užívanie verejného priestranstva, prevádzkovanie predajných a hracích automatov, o miestnej dani za psa a dani za ubytovanie na území obce Nová Dedinka

Zrušené: 31.12.2014, nahrádza ho VZN č. 12014
 VZN č. 52011_o_dani_za_uzivanie_verejneho_priestranstva-prevadzkovanie_predajnych_a_hracich_automatov-o_miestnej_dani_za_psa_a_dani_za_ubytovanie_na_uzemi_obce_nova_dedinka-zrušené.pdf (120.6 kB) (120.6 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 62011 o dani z nehnuteľnosti

Zrušené: 31.12.2014, nahrádza ho VZN č. 12014
 VZN č. 62011 o dani z nehnutelnosti-zrušené.pdf (115.9 kB) (115.9 kB)

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

Voľby do Európskeho parlamentu

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

Súbor na stiahnutie Oznámenie_doklady.docx (15.8 kB)
Súbor na stiahnutie leták_-_klientske_centrum_senec_SK.jpg (865.8 kB)
Súbor na stiahnutie letak-klientske_centrum_HU_final_bez-obrazku.jpg (1020.8 kB)
webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka