Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov

Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.

Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje (§ 47 ods. 4 zákona č. 543/2002):

za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2, v rámci zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 10 m2, na dreviny rastúce v ovocných sadoch alebo záhradách,

pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku, ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny; v tomto prípade výrub zabezpečí organizácia ochrany prírody po dohode s vlastníkom pozemku, na ktorom sa drevina nachádza, na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2, na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a iných okrasných drevín, ak sa výrub dreviny vykonáva v súvislosti so zásahom do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, na ktorý sa vyžaduje súhlas podľa § 6 ods. 2.

Prílohy žiadosti:

  •  doklad o uhradení psrávneho poplatku
  • kópiu katastrálnej mapy resp. iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne so zakreslením stromov, o výrub ktorých sa žiada
  • výpis listu vlastníctva
  • ak žiadateľ nie je vlastníkom, správcom, alebo nájomcom pozemku, na ktorom drevina rastie, aj písomný súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie

Vybavuje: Iveta Filkaszová, telefón: 02/45914125

                 e-mail: filkaszova@novadedinka.sk

 

Poplatok: fyzické osoby: 10 Eur

právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie:  100 Eur


 

Cenník inzercie v novinách Novinky z Dedinky

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

OZNAM OR PZ Oddelenie dokladov -zmena úradných hodín

webygroup
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka